Página 1 dos resultados de 64 itens digitais encontrados em 0.000 segundos

Más allá de la usabilidad: características mínimas exigibles para las interfaces de bases de datos web

Rodríguez Yunta, Luis; Giménez Toledo, Elea
Fonte: Universidad de Barcelona Publicador: Universidad de Barcelona
Tipo: Artículo Formato: 98234 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
[ES] Este trabajo intenta contribuir al establecimiento de directrices específicas de usabilidad y contenidos informativos mínimos, dirigidas a los diseñadores de interfaces web de consulta de bases de datos documentales. Para ello se parte de una selección de los aspectos que pueden formar parte de estas interfaces, teniendo en cuenta tanto los elementos de información sobre la propia base de datos, como las funciones y herramientas de recuperación y el diseño de las ayudas. Finalmente, se aborda la categorización por relevancia de estos elementos según la opinión de los usuarios, a través de los resultados obtenidos en una encuesta.; [EN] This article aims at contributing to the establishment of specific directives for usability and minimum information content. It is addressed to designers of web interfaces for document database searching. As such it begins with a selection of elements that can make up an interface, bearing in mind the database's own information elements as well as the retrieval functions and tools and the design of the help screens. It concludes by discussing relevance categorisation of these elements based on users' opinions obtained through survey results.; [CAT] Aquest treball pretén contribuir a l'establiment de directrius específiques d'usabilitat i de continguts informatius mínims...

El PCC com a document de canvi i d'innovació als centres educatius de primària

Martínez Mínguez, Maria Lourdes
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi pretén: establir quina és la situació real dels Projectes Curriculars de Centre (PCC) a les escoles d'Educació Infantil i Primària de Catalunya; comprovar si el PCC ha estat un instrument de canvi i d'innovació; i configurar propostes per facilitar i redreçar l'elaboració, aplicació i avaluació dels PCC. Per aconseguir aquests propòsits s'ha partit d'una recerca bibliogràfica i documental que ha permès disposar d'un marc teòric de referència. Després, per poder realitzar el coneixement i anàlisi de la realitat hem determinat un marc pràctic a partir del disseny i aplicació d'un treball empíric. Amb la informació obtinguda en el marc teòric i pràctic, hem elaborat unes conclusions i finalment concretat unes propostes d'intervenció en diferents àmbits. El marc teòric s'ha concretat a partir de tres grans apartats. El primer, la reforma educativa i els nous reptes que ha suposat tant pel sistema educatiu com per als propis centres. El segon apartat es refereix al Currículum, al Disseny Curricular i al PCC (hem fet un breu repàs històric, i hem vist algunes fonts, definicions, models i components del Currículum ; hem comentat també les fonts en que es basa el Disseny Curricular català...

Reorganitzacions cromosòmiques segregació, efecte intercromosòmic i risc reproductiu /

Anton, Ester
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Els portadors de reorganitzacions cromosòmiques estructurals presenten un risc incrementat de produir gàmetes desequilibrats, sobretot com a resultat de la segregació dels cromosomes reorganitzats però també d'un possible efecte de destorb produït per aquestes reorganitzacions en la segregació d'altres cromosomes (efecte intercromosòmic, ICE). Això provoca una reducció de la seva capacitat reproductiva a més d'incrementar el risc de transmetre cromosomopaties a la descendència. Entre les reorganitzacions cromosòmiques més freqüents en humans hi trobem les translocacions (recíproques i Robertsonianes) i les inversions (pericèntriques i paracèntriques). La tècnica d'hibridació in situ fluorescent (FISH) en nuclis descondensats d'espermatozoides proporciona una eina útil per estimar la quantitat d'espermatozoides desequilibrats produïts per aquests portadors. En aquest treball es mostren els resultats recollits en els estudis de segregació i ICE de 10 portadors de translocacions Robertsonianes, 14 portadors de translocacions recíproques i 5 portadors d'inversions. Les dades obtingudes descriuen un patró de segregació molt similar en els portadors de translocacions Robertsonianes...

El Moviment ecologista a Catalunya el seu origen, evolució i inserció a la societat catalana /

Mora Ticó, Pere
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
En la present tesi s'analitza la configuració del moviment ecologista a Catalunya, de la seva activitat reivindicativa i mobilitzadora i de la seva importància com a constructor d'un corrent de pensament crítica amb el model de desenvolupament econòmic capitalista generador de greus problemes ambientals. S'han tingut en compte les principals teories científiques i filosòfiques que plantegen la necessitat d'una visió global de la natura, així com de les aportacions dels moviments socials, de les organitzacions ecologistes, dels acords sorgits de les principals cimeres i convenis internacionals sobre medi ambient, així com de les polítiques ambientals plantejades per part de la Unió Europea i administracions públiques catalanes amb competències en matèria ambiental (Generalitat de Catalunya, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...). El model de creixement característic del capitalisme ha configurat una mentalitat antropocèntrica respecte la natura que ha provocat un sistema econòmic, polític i social insostenible en termes ambientals que ha ocasionat, en el cas de Catalunya, greus problemes de contaminació i fortes desigualtats socials i territorials. Des del moviment ecologista s'han plantejat diverses propostes alternatives a aquest model de creixement que recullen reflexions que...

Morfologia històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica final (ss. III-I a.C.) cadastres i estructures rurals /

Arrayás Morales, Isaías
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2003 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Amb aquest Treball de Recerca ens hem volgut aproximar a la morfologia històrica del territorium de l'antiga ciuitas de Tarraco durant el període tardo-republicà romà (o Ibèric Final), mitjançant una anàlisi arqueomorfològica de l'hinterland rural més immediat a la seva urbs, l'extensa plana agrícola coneguda com a Camp de Tarragona. En primer lloc, en aquest treball hem procurat recollir i considerar les dades atorgades per les fonts literàries antigues, l'epigrafia, la numismàtica i l'arqueologia, i del seu estudi creiem que es desprèn com durant el període tardo-republicà van esdevenir dins el Camp de Tarragona significatius canvis a tots els nivells, a partir dels quals podem afigurar que estem davant d'un «moment de transició» enormement dinàmic. Aquest fet es fa especialment visible en les notables variacions esdevingudes a nivell de patró d'assentament, que hem detectat mitjançant un acurat estudi dels jaciments arqueològics constatats a la nostra àrea de treball amb cronologies compreses entre l'Ibèric Ple i el període alto-imperial (III Part, capítol 4; Annex I) (Mapes 1-6; Gràfiques 1-7). De l'estudi es desprèn, fonamentalment...

Disseny d'itineraris d'educació ambiental en ambients de fons de vall

Neret (Grup de recerca); Blanch Codó, Mireia; Guerrero Martínez, Maria Ester; Marsiñach Sangra, Albert; Boada, Martí,; Rieradevall, Joan; Masqué Barri, Pere; Duch Cortinas, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
L’anàlisi de l’estat actual dels equipaments i activitats d’educació ambiental (EA) en l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) ha detectat un grau de desenvolupament molt baix d’aquesta disciplina. Per aquest motiu, s’elabora una nova eina, amb l’objectiu d’establir unes pautes per a l’elaboració d’una activitat d’EA concreta: els itineraris d’EA; i així ampliar l’escassa oferta actual. El protocol per al disseny d’itineraris d’EA, dóna unes directrius per a estandarditzar la descripció i l’anàlisi de la zona proposada. La finalitat del qual és facilitar i agilitar la implantació d’itineraris que presentin unes condicions mínimes establertes. La eficiència d’aquesta eina, queda verificada amb els resultats obtinguts en la realització de dues proves pilot en dues zones amb possibilitats de desenvolupar-hi itineraris d’EA. Una de les zones ha quedat descartada, per l’incompliment d’un dels criteris que s’ha definit en el protocol com a imprescindibles pel bon desenvolupament de l’activitat que es planteja. Mentre que en l’altre zona, el compliment de totes aquestes condicions o criteris, fan viable la implantació de l’itinerari d’EA, duent a terme així el seu posterior disseny. Malgrat l’estudi es centri en un espai natural protegit concret...

Estimació de les emissions de metà generades per fermentació entèrica a la ramaderia bovina a Catalunya, com a font de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Montesinos Jiménez, Raúl; Bartolomé, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
L’emissió de GEH generats per processos relacionats amb l’activitat antropogènica ha provocat que la temperatura mitjana de la Terra augmenti, originant el que es coneix com escalfament global. Les possibles conseqüències negatives per al conjunt de la biosfera han portat a l’adopció d’acords internacionals que obliguen als diferents Estats a realitzar Inventaris Nacionals d’Emissions a l’Atmosfera. El CH4, que és exhalat o eructat com a resultat del procés de fermentació entèrica dels remugants, genera un impacte que ha de ser quantificat en els diferents inventaris. En aquest projecte s’ha realitzat l’estimació del CH4 generat per la fermentació entèrica dels bovins a Catalunya. Per aquest objectiu s’han utilitat les equacions explicitades a les directrius del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), així com l’equació de Cambra, L. et al. (2008) per a la determinació del factor de conversió Ym. El resultat final rebaixa les quantitats inventariades tant per l’administració catalana com per l’espanyola.; Las emisiones GEH generadas por procesos relacionados con la actividad antropogénica han provocado que la temperatura media de la Tierra aumente, generando lo que se conoce como calentamiento global. Las posibles consecuencias negativas para el conjunto de la biosfera han llevado a la adopción de acuerdos internacionales que obligan a los diferentes Estados a realizar Inventarios Nacionales de Emisiones en la Atmósfera. El CH4...

Reseña

Molina, Maria Elena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Obra ressenyada: Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la escuela secundaria por Federico Navarro y Andrea Revel Chion. Buenos Aires: Paidós, 2013.; ¿Cómo y qué se escribe en las distintas asignaturas del currículo de la educación secundaria en Argentina? ¿Por qué y para qué se escribe? ¿De qué modos se entrelazan las prácticas de escritura con los contenidos disciplinares de materias como Física, Biología o Historia? ¿Qué aprendizajes promueven estas situaciones didácticas? Federico Navarro y Andrea Revel Chion ofrecen algunas respuestas concretas y certeras en relación con estas preguntas en su libro Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la escuela secundaria. Destinado a docentes, directivos y gestores de centros educativos, este libro describe y fundamenta un dispositivo pedagógico-institucional que enfatiza los potenciales epistémicos de la escritura en aulas de educaión secundaria y brinda lineamientos de trabajo que podrían replicarse en otros contextos institucionales. Su propuesta tiene una gran solidez teórica y empírica y se inspira en las propuestas del movimiento escribir a través del currrículum [WAC: Writing Across the Curriculum].; How and what can one write in the different subjects at high school level? Why and for what purpose does one write? How could the practices of writing be interwoven with the disciplinary contents of subjects such as Physics...

Internet com a laboratori virtual dins de l'ensenyament d'Enginyeria de Materials

Lavilla Aguilar, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
L’objectiu principal d’aquest projecte és seleccionar i exposar una sèrie de recursos disponibles a Internet, que permetin complementar o facilitar l’aprenentatge dels continguts de la titulació d’Enginyeria de Materials. Al llarg del treball es presenten un total de 124 animacions de diferents temàtiques. La majoria d’elles provenen de pàgines web d’universitats i centres involucrats en l’estudi de materials. També s’exposa una animació d’elaboració pròpia, així com el fonament teòric en què es basa. Cal destacar que l’ús d’applets en l’ensenyament d’Enginyeria de Materials no implica una despesa econòmica extra, i que està d’acord amb les directrius de generar els mínims residus i de fomentar la reducció en origen, establertes en el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la UAB. Gràcies també a la facilitat d’ús, els applets tenen un futur prometedor en l’ensenyament de moltes matèries.; The aim of this project is to select and expose a wide range of online available resources, which allow you to complement or facilitate learning Materials Engineering’s contents. This work presents 124 animations about different topics. Most of them are from websites of universities and centers which are involved in the study of materials. In addition...

Agronomia i agrònoms a la Catalunya de la Il·lustració (1766-1821)

Bernat López, Pasqual
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi estudia el moviment agronòmic a Catalunya durant el període de la Il·lustració. De l'estudi de les fonts consultades es posa de manifest l'existència d'un discurs que tenia com a eixos la potenciació i la modernització de l'agricultura. A partir d'aquesta constatació s'ha bastit una hipòtesi de treball que pretén demostrar que el moviment agronòmic català de la Il·lustració, tot i posseir uns trets específics que el dotaven de personalitat pròpia, va seguir, tant des del punt de vista institucional, humà, com de propostes tecnològiques, les directrius del seu homòleg europeu. El treball es divideix en tres parts. La primera part estudia el context general en el que s'inscriu la recerca. S'hi analitzen en primer terme les evolucions de l'agronomia en els segles XVI i XVII com a antecedent més immediat i com a punt de sortida del que s'esdevindrà durant el segle de les llums. Tot seguit es descriuen els principals eixos del debat agronòmic a l'Europa i l'Espanya de la Il·lustració, marc en el que s'encaixa el cas català. La segona part aborda les qüestions centrals de la recerca: la institucionalització de l'agronomia a la Catalunya il·lustrada. El primer capítol està dedicat a la Direcció d'Agricultura de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona I el segon aborda la creació i els primers anys de l'Escola d'Agricultura i Botànica de la Junta de Comerç de Barcelona. La tercera part analitza i exposa les propostes tècniques i metodològiques que les institucions i els agrònoms estudiats van propugnar. S'hi presenten dos grans subapartats: un que aborda les propostes entorn dels conreus i l'altre que tracta les iniciatives tecnològiques. En aquesta part del treball s'estudien aspectes com la introducció de nous conreus...

L'accés obert i el PDI i grups de recerca de la UAB

Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Presentació sobre l'accés obert i el DDD adreçada al personal docent i investigador del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació; La presentació té com a continguts principals explicar: a) L'accés obert: els avantatges i els obstacles, b) El Marc legal a nivell espanyol, les directrius de la CE i la Política Institucional d'Accés Obert de la UAB i c)Com publicar al DDD la producció científica dels investigadors i els grups de recerca de la UAB

Els teixits urbans als barris fronterers : estat, patologies, futur urbà. Reflexions entorn a la seva pervivència. Les propostes de renovació

Díaz, César
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
El context que va caracteritzar el naixement i creixement dels barris fronterers a partir dels anys 50 i 60 ha condicionat de manera decisiva la seva trama urbana i la tipologia de l’edificació, tant pel que fa als seus trets més destacats com pel que fa a la seva qualitat. Així, és ben conegut que fenòmens com la parcel·lació il·legal, l’ocupació espontània d’àrees marginals o l’assentament en àrees d’urbanització no consolidada han estat determinants per a les trames urbanes d’aquests barris, igual que l’autoconstrucció o la convivència de les noves edificacions amb els teixits preexistents ho han estat per la tipologia de l’habitatge i la parcel·lació del sòl. És per això que l’anàlisi conjunt d’aquestes característiques comunes permet formular un cert nombre de directrius vàlides per a la majoria d’aquestes trames urbanes, que poden anar des de la regulació estricta de l’edificabilitat fins a la rehabilitació de les façanes i habitatges que han patit un grau més elevat de degradació.; El contexto que caracterizó el nacimiento y crecimiento de los barrios fronterizos a partir de los años 50 y 60 ha condicionado de manera decisiva su trama urbana y la tipología de la edificación...

La renovació urbana a l'Hospitalet

Nogués, Antoni; Ferrándiz, Javier; Ferrer, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha engegat un important projecte de renovació urbana emmarcat dins la figura del Pla l’Hospitalet 2010 (Pla L’H 2010), sorgit a partir d’una profunda reflexió sobre les condicions urbanístiques, econòmiques i socials de la ciutat i el seu context territorial. El Pla no es planteja ni com un document formal de planificació estratègica ni com a figura de planejament urbanístic en el sentit normatiu, sinó com un recull de mètodes, concepcions i directrius de treball per a l’obtenció dels canvis desitjats per a la ciutat, que ja compta amb instruments propis de desenvolupament: l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) i L’H 2010 Societat Privada Municipal, S.A., cadascun dels quals compleix funcions específiques dins l’estratègia global de canvi, de manera que, mentre l’ADU ha de gestionar i elaborar els instruments urbanístics adequats per a la consecució dels objectius prioritaris, L’H 2010 S.A. ha de dur a terme les actuacions urbanístiques necessàries (redacció de projectes, adquisició de terrenys i immobles, execució d’obres, etc.) per a l’assoliment d’aquests mateixos objectius.; La ciudad de l’Hospitalet de Llobregat ha iniciado un importante proyecto de renovación urbana enmarcado en la figura del Pla l’Hospitalet 2010 (Pla L’H 2010)...

L'"Estratègia territorial europea" : continguts i desenvolupament

López, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
27.3%
Després d’un llarg procés iniciat durant la primera meitat de la dècada de 1990, la Unió Europea va publicar l’any 1999 el primer document oficial de línies de treball per a planificació urbana i territorial als països membres. Aquest document, anomenat en la traducció catalana Estratègia Territorial Europea, per a un desevolupament equilibrat i sostenible de la Unió Europea, és producte de successives cimeres i comissions de treball, i mostra les directrius bàsiques per a una futura planificació territorial amb una perspectiva integrada a nivell europeu. El present article identifica i analitza les diferents recomanacions d’aquest document i els seus principals objectius, així com tota la documentació històrica derivada del seu procés de gestació i les iniciatives que han sorgit arran de la seva publicació, per tal de contextualitzar el debat vigent sobre la seva validesa, idoneïtat i possibilitats de desenvolupament i aplicació futura.; Después de un largo proceso iniciado durante la primera mitad de la década de 1990, la Unión Europea publicó en el año 1999 el primer documento oficial de líneas de trabajo para la planificación urbana y territorial en los países miembros. Este documento, titulado en su traducción castellana Estrategia Territorial Europea...

L'"Estratègia territorial europea" : una anàlisi des d'una perspectiva anglesa

Shaw, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
Tot i que la Unió Europea no té una competència explícita pel que fa a la planificació territorial, una bona part de la seva política i dels seus programes estan tenint un impacte considerable en la pràctica de la planificació territorial en tots els nivells de govern tant dins com entre els estats membres (Wilkinson et al, 1998). A Modernising Planning, el govern laborista reconeix explícitament el fet que la Gran Bretanya hauria de conèixer més profundament la dimensió europea pel que fa al desenvolupament de les estratègies de planificació territorial (Tewdr-Jones, 1998). En aquest article ens centrarem en algunes de les conseqüències de l’europeïtzació de les activitats territorials estratègiques a escala regional. L’Estratègia Territorial Europea, un document intergovernamental sense status formal, està tenint un impacte cada vegada més considerable en el desenvolupament de diversos documents de planificació territorial. Aquest article estudia com i per què aquestes noves influències europees estan determinant el pensament estratègic regional en el context anglès.; A pesar de que la Unión Europea no tiene una competencia explícita sobre la planificación territorial, buena parte de su política y de sus progamas están teniendo un impacto considerable en la práctica de la planificación territorial en todos los niveles de gobierno tanto dentro como entre los estados miembros (Wilkinson et al...

L'"Estratègia territorial europea", un referent per al canvi de cultura en les polítiques territorials de Catalunya

Tarroja, Alexandre
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
16.67%
El debat sobre el model de planificació urbanística i territorial a Catalunya es troba en l’actualitat en un moment especialment intens, caracteritzat, com a molts indrets d’Europa, per la percepció d’una crisi dels models de planificació tradicionals. En aquest context, l’Estratègia Territorial Europea constitueix un element més d’aquest debat, i contribueix així a la recerca i reflexió sobre les solucions més adients en el nou marc de relacions econòmiques, socials i territorials. El present article reflexiona sobre la manera com les directrius exposades a l’Estratègia Territorial Europea poden ser aplicades a Catalunya, i quins són els principals aspectes conflictius i les interpretacions necessàries per a la seva adaptació al cas català.; El debate sobre el modelo de planificación urbanística y territorial en Cataluña se encuentra actualmente en un momento especialmente intenso, caracterizado, como en muchos lugares de Europa, por la percepción de una crisis de los modelos de planificación tradicionales. En este contexto, la Estrategia Territorial Europea constituye un elemento más de este debate, y contribuye así a la búsqueda y reflexión sobre las soluciones más adecuadas en el nuevo marco de relaciones económicas...

Anomalies cromosòmiques en l'espermatogènesi del pacient infèrtil

Sarrate i Navas, Zaida
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
17.3%
Descripció del recurs: el 29 de juny de 2011; Els individus infèrtils poden presentar anomalies d'aparellament, sinapsi o recombinació dels cromosomes meiòtics i/o alteracions en la dotació cromosòmica dels espermatozoides resultants. Per aquesta raó, els protocols d'anàlisi de la infertilitat masculina sovint inclouen estudis citogenètics de la meiosi en mostres de teixit testicular i/o estudis d'hibridació in situ fluorescent (FISH) en espermatozoides en mostres de semen. Tot i així, les sèries d'individus publicades mostren una elevada variabilitat probablement deguda: al nombre d'individus analitzats, als criteris d'inclusió d'aquests, a les característiques de la població control, als criteris de valoració de les mostres o a les comparacions estadístiques realitzades. A més a més, les característiques pròpies de les mostres de teixit testicular afegeixen algunes limitacions a aquest estudi; ja sigui perquè la quantitat de mostra sovint és escassa, perquè els individus infèrtils poden presentar aturades en l'espermatogènesi que impliquen una reducció en el nombre de fases avaluables o perquè no es poden identificar els cromosomes implicats en les anomalies. Per tot això, sovint es fa difícil establir les indicacions sota les quals realitzar estudis citogènetics sobre mostres de teixit testicular i/o estudis de FISH en espermatozoides...

Disseny d’activitats d’auto-aprenentatge motivacionals per a l’increment del rendiment acadèmic i la convergència amb l’espai europeu d’educació superior

Gomà Freixanet, Montserrat; Albiol Matamoros, Silvia; Grande Pérez, Imma; Muro Rodríguez, Anna; Puntí i Vidal, Joaquim
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
17.63%
Aquest projecte sorgeix arrel de la necessitat d’incrementar el rendiment acadèmic dels estudiants i d’implementar les noves directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) en una assignatura troncal de 1r. cicle de la Llicenciatura de Psicologia, Psicologia de la Personalitat. El projecte s’ha dividit en dues grans fases: la primera fase del projecte s’ha dut a terme durant el curs 2005-06 i presenta una proposta de reestructuració tant del mètode i materials docents com del procés d'ensenyament-aprenentatge, en funció de les directrius de l'European Credit Transfer System (ECTS). La segona fase està prevista per al curs 2006-07 i consistirà en aplicar i comprovar l’efectivitat dels nous recursos docents proposats. Tot el procés de disseny d’innovació docent està orientat a incrementar tant la motivació com el rendiment acadèmic dels estudiants i ha estat consensuat entre els diferents professors de l’assignatura, en base a la Declaració de Bolonya (1999) i al projecte Tuning (2000) de formació per competències. El resultat final de la suma dels diferents materials dissenyats ha estat el disseny del PORTAFOLIO de l’estudiant i la creació d’un BANC DIGITAL D’ÍTEMS d’autoavaluació disponible per internet a través del programa d’e.learning MOODLE...

Vicent Garcia Julbe estudi i catalogació de la seua obra /

Ripollés Mansilla, Antoni F.; García Julbe, Vicente
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 Português
Relevância na Pesquisa
17.3%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'estudi de la vida i l'obra de Vicent Garcia Julbe, posa de manifest diversos aspectes i circumstàncies que han influït decisivament en la seua trajectòria compositora, musicològica i com a mestre de capella. Vicent Garcia va portar a terme de manera exemplar les directrius musicals que va enunciar Felip Pedrell dins Por nuestra música (1891) i que li van ser transmeses per Vicent Ripollés. A través de les seues composicions trobem un eix que, al llarg del segle XX, sintetitza la tradició de la música litúrgica gregoriana del Motu proprio de Pius X amb els corrents més innovadors i contemporanis que li va correspondre viure. La catalogació de les seues obres composades en cadascuna de les catedrals on va estar com a mestre de capella, explicita el paral·lelisme entre les obres i les directrius de Roma i dels bisbats per on va passar. L'anàlisi de les obres més representatives de cada període evidencia una evolució en l'estil, lligada a la mateixa formació de les respectives schola cantorum de cada seminari. La seua tasca musicològica i d'investigació, la preocupació per les transcripcions, la recuperació de la polifonia dels segles XVI i XVII i la interpretació d'aquesta música han sigut un eix vertebrador en la seua vida musical com a formador i director de les schola cantorum. La composició de música coral religiosa per a concert és un nou camp que Vicent Garcia explora amb un llenguatge en ocasions original...

The EU role in the Israeli-Palestinian conflict : what is the potential of the 2013 European Commission Guidelines on eligibility of Israeli enterprises in the Occupied Territories for financial support?

Samson Estapé, Alys
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
28.21%
Conté: Treball de recerca, pòster i resum executiu; El conflicte Israelià-Palestí és un dels conflictes més llargs del món. Aquest conflicte és una prioritat estratègica per Europa, tal i com estableix l'Estratègia Europea 2003 de la UE, de la qual Europa en té molt a guanyar amb la resolució del conflicte. Molts han discutit sobre el rol que ha de jugar la Unió Europea en el conflicte, ja sigui polític o econòmic, i algunes opinions afirmen que no fa tot el que podria. La UE, la qual els seus principis i valors tendeixen a promocionar mesures per a la resolució de conflictes, no és la única organització que ha proposat iniciatives, però tots els intents per acabar amb el conflicte sobre aquests territoris de moment han fallat. Tot i que els Territoris Ocupats no són internacionalment reconeguts com a part d'Israel, la situació ha restat irresolta durant més de 40 anys. Les Directrius 2013 de la Comissió Europea prohibeixen l'emissió de beques, finançament o premis a entitats Israelianes, amb l'excepció que incloguin una clàusula exclusiva de colònies. Les institucions israelianes situades més enllà de la Línia Verda d'abans del 1967 seran automàticament inelegibles. La UE manca influència política però és el major donant financer a l'Autoritat Palestina i el soci comercial més important d'Israel. Es sol dir que la Unió Europa és un "gegant econòmic" però un "nan polític". Ha canviat això la Unió Europea a través de les Directrius 2013? Les Directrius 2013 busquen influenciar la posició econòmica de la UE. És la primera vegada que la UE ha mostrat desacord amb la política d'Israel...