Página 1 dos resultados de 87 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Drets humans al carrer: cuentos infantiles sobre derechos humanos

Fonte: Catalunya: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2010. Publicador: Catalunya: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2010.
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
46.43%
209 p. Libro electrónico

Les Droits de l’homme la démocratie et l’Etat de droit dans l’action extérieure de l’Union européenne. Transversalité et pluralité des instruments

Chaigneau, Nolwenn
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
46.64%
Les droits de l’Homme, la Démocratie et l’Etat de droit sont des valeurs fondatrices de l’Union Européenne et constituent des objectifs fondamentaux de son action extérieure. Leur promotion et leur protection se révèlent nécessaires au regard des systèmes institutionnels et politiques profondément instables de certains Etats tiers et des nombreuses violations des Droits de l’Homme et des principes démocratiques à travers le monde que ce soit de la part d’Etat tiers ou d’autres entités ou personnes. Pour ce faire, l’Union dispose de différents moyens d’actions qu’elle exerce à travers des mesures incitatives et également restrictives.; Els Drets Humans, la Democràcia i l'Estat de Dret són els valors fundacionals de l'Unió Europea i constitueixen els objectius fonamentals de la seva acció exterior. La seva promoció i protecció són molt necessaris en comparació amb els sistemes institucionals i polítics profundament inestables d'alguns Estats tercers i de les nombroses violacions dels Drets Humans i dels principis democràtics arreu del món ja sigui per part de tercers països o d'altres entitats o persones. Per a fer-ho, l'Unió disposa de diferents tipus d'accions que exerceix a través d’incentius així com també restriccions.

La Eficacia entre particulares de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Montabes García, Carmen
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
36.53%
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el día 1 de Diciembre de 2009, la Carta de Derechos Fundamentales adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados, pasando así a ser un instrumento jurídicamente vinculante e invocable, en un principio, por los particulares ante los Tribunales. El objetivo de este estudio será analizar, teniendo en cuenta las consecuencias del ámbito de aplicación de la Carta, si existe o no una tendencia aperturista por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia un reconocimiento de la eficacia entre particulares de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.; Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, el dia 1 de Desembre de 2009, la Carta de Drets Fonamentals adquireix el mateix valor jurídic que els Tractats, convertint-se així en un instrument jurídicament vinculant i irrevocable, en un principi, per els particulars davant els Tribunals. L’objectiu d’aquest estudi serà analitzar, tenint en compte les conseqüències de l’àmbit d’aplicació de la Carta, si existeix o no una tendència aperturista per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea cap a un reconeixement de l’eficàcia entre particulars de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Els Transgènics i la seva patentabilitat implicacions en la realització dels drets humans /

Lladós Vila, Júlia
Fonte: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Publicador: Barcelona : Generalitat de Catalunya,
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
46.43%

Vers une meilleure gestion du contentieux de la Cour européenne des droits de l’homme : les réformes accomplies, les critiques formulées, les changements envisagés. Garantir l’efficacité de la Cour pour assurer son avenir

Vinyeta Pla, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
46.64%
L’histoire de la CEDH et celle de sa Cour gardienne se caractérisent par un souci réformiste et un effort d’adaptation constante. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1953, le système de protection établi n’a cessé de métamorphoser. Quatorze protocoles le modifient déjà et deux autres attendent les ratifications nécessaires pour s’ajouter à la liste. Avec ce mémoire j’essaye de conjecturer sur quelques aspects du futur de la Cour face aux modifications prévues et en ce qui concerne l’adhésion de l’UE. ¿ Quel équilibre entre les prétentions souveraines des Etats parties et la protection optimale des droits de l’homme?.; La història del CEDH i la del seu guardià, el TEDH, estan marcades pel reformisme i per un esforç constant d’adaptació. D’ençà que el Conveni va entrar en vigor el 1953, el sistema de protecció establert no ha deixat de metamorfosar. Catorze protocols ja el modifiquen i dos més són a l’espera d’aconseguir les ratificacions necessàries per sumar-se a la llista. Aquest treball intenta conjecturar certs aspectes del futur del Tribunal de cara a les modificacions previstes i a l’esperada adhesió de la Unió Europea. ¿Quin és l’equilibri entre les aspiracions sobiranes dels Estats i l’òptima protecció dels drets humans?

La Directiva 2011/36/UE, un nuevo enfoque de la trata de seres humanos en el seno de la Unión Europea. ¿Ha mejorado el régimen de protección de las víctimas de la trata?

Moreno Urpí, Alexandre
Fonte: Máster Universitari en Integració Europea (Facultat de Dret - UAB) Publicador: Máster Universitari en Integració Europea (Facultat de Dret - UAB)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
46.54%
Tutora: Dra. Esther Zapater Duque; La trata de seres humanos constituye una conducta que va en contra de los derechos humanos. Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea han desarrollado normas que tratan de luchar contra las organizaciones criminales que promueven la trata y, a la vez, pretenden establecer un régimen de protección hacia las víctimas de la trata. Con la reciente aprobación, en 2011, de la Directiva 2011/36/UE, la Unión ha desarrollado un texto mucho más ambicioso respecto el instrumento anterior en términos de protección de las víctimas y de prevención; El tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació per part de tercers constitueix una conducta que va en contra dels drets humans. Tant les Nacions Unides com la Unió Europea han desenvolupat normes que pretenent lluitar contra les organitzacions criminals que ho promouen i, alhora, tenen l’afany d’establir un règim de protecció cap a les víctimes de la mateixa. Amb la recent aprovació, l’any 2011, de la Directiva 2011/36/UE, la Unió ha desenvolupat un text molt més ambiciós respecte l’instrument anterior en el marc de la protecció de les víctimes i prevenció del tràfic d’ésser humans amb fins d’explotació per part de tercers

L’Impacte real de l’Enfocament Basat en els Drets Humans com a eina per a la transformació político-social d’una regió

Tarbal, Arian
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
66.64%
Aquest estudi pretén donar resposta a la hipòtesi de si l’enfocament basat en drets humans (EBDH) suposa un nou paradigma de treball dins el sistema de cooperació internacional per al desenvolupament per a la veritable transformació socio-política d’una regió.; Este estudio pretende dar respuesta a la hipótesis de si el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) supone un nuevo paradigma de trabajo dentro del sistema de cooperación internacional para el desarrollo para la verdadera transformación socio-política de una región.

Restraining permanent sovereignty over natural resources

Gümplová, Petra
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
46.66%
L’assaig examina el principi jurídic internacional de sobirania permanent sobre els recursos naturals des d’una perspectiva crítica i analitza la seva possible col·lisió amb la demanda de sostenibilitat i d’una protecció del medi ambient a escala global. Es defensa que una sobirania nacional sobre els recursos naturals no és cap obstacle per a la consecució d’una justícia ambiental global d’abast més gran. La norma és fortament justificada com una expressió econòmica diferent de la sobirania estatal de postguerra i com una ramificació de la universalització de principis com ara descolonització, autodeterminació, drets territorials i equitat dels estats quant a la seva sobirania. Però la interpretació de la sobirania i l’aparell de pràctiques establertes en el nom de la sobirania permanent sobre els recursos naturals menyscaba, més aviat, la llei ambiental internacional, per exemple mitjançant l’extensió dels drets sobirans sobre els recursos més enllà de les fronteres dels estats, o establint una prioritat continuada del dret a un recurs obert i del dret al desenvolupament per damunt de les normes internacionals de protecció ambiental i de l’ús de recursos sostenibles, o contribuint al poc èxit en el reforç de nocions i principis...

Alerta informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Fonte: Barcelona : Icària : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Barcelona : Icària : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Revistes electròniques Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em /2011/2005 Português
Relevância na Pesquisa
66.64%
Descripció del recurs: 26 maig 2010

Alerta : Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Fonte: Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona,
Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
46.43%
El subtítol varia lleugerament.; L'editor varia: Icaria.

Baròmetre sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Fonte: Bellaterra : Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Revistes electròniques Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /2011/2003 Português
Relevância na Pesquisa
46.43%
Títol a la pàgina web: Baròmetre; A partir del núm. 19 es diu: Baròmetre sobre conflictes i construcció de pau

Presons en el temps

Tafalla, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1997 Português
Relevância na Pesquisa
46.43%
A partir d'una anàlisi de la pena de mort, una de les violacions de drets humans més difícils de combatre, atès que està legalitzada en molts països, aquest article és una reflexió sobre l'aspecte temporal de la violència, i l'ús explícit del temps com a forma de tortura.; From an analysis of the death penalty, one of the violations of human rights most difficult to abolish, because it's legalized in a lot of countries, this essay wants to think over the temporal aspect of violence, and the explicit use of time as a form of torture.

La destrucció documental durant les guerres de secessió iugoslaves : una estratègia de neteja ètnica

Parera Borderas, Núria; Alberch, Ramon (Dir.)
Fonte: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents Publicador: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
46.64%
L'estudi tracta de situar dins l'Arxivística i la seva relació amb la defensa dels Drets Humans, la destrucció d'arxius i documents produïda en les guerres de l'antiga Iugoslàvia. L'objectiu és demostrar la veracitat d'una hipòtesi ja formulada: la destrucció del patrimoni documental fou una estratègia militar del enemic com una forma, més, de neteja ètnica. Amb Croàcia, Bòsnia i Kosovo com a casos d'estudi s'analitzen els arxius i documents atacats, eliminats. També s'analitza el paper de la documentació, i el seu valor probatori, com a eina judicial per impartir justícia en casos del Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Paraules clau: Iugoslàvia, conflicte armat, patrimoni documental, arxius, neteja cultural, neteja ètnica, drets humans, valor probatori, TPIY.; El estudio trata de situar dentro de la archivística y su relación con la defensa de los Derechos Humanos, la destrucción de archivos y documentos realizada en las guerras balcánicas. El objetivo estriba en demostrar la veracidad de una hipótesi ya formulada: la destrucción del patrimonio documental fue una estrategia militar del enemigo como una forma, más, de limpieza étnica. Croacia, Bosnia y Kosovo sirven de casos de estudio para analizar los archivos y documentos destruidos. También se analiza el papel de la documentación...

Analisi Crítica del Discurs de documentals sobre drets humans i nens refugiats: Estudi de cas de 'Promises' i 'Angels in the Dust'

Mora Antoja, Alba
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
66.64%
El present treball té l'objectiu d'estudiar la construcció del discurs audiovisual de dos documentals sobre drets humans i menors refugiats que han estat guardonats pel sector cinematogràfic: 'Promises' -sobre el conflicte Israel-Palestina- i 'Angels in the Dust' -sobre la sida a Sud-africa. A partir de teories i estudis previs com l'Analisi Crítica del Discurs de Teun A. van Dijk, s'ha elaborat una fitxa d'anàlisi que ha de permetre concloure el nivell de compromís, respecte i rigor dels directors a l'hora de representar la problemàtica que aborden.; El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar la construcción del discurso audiovisual de dos documentales sobre derechos humanos y menores refugiados que han sido galardonados por el sector cinematográfico: 'Promises' -sobre el conflicto Israel-Palestina- y 'Angels in the Dust' -sobre la sida en Sudáfrica. A partir de teorías y estudios previos como el Análisis Crítico del Discurso de Teun A. van Dijk, se ha elaborado una ficha de análisis que ha de permitir concluir el nivel de compromiso, respeto y rigor de los directores a la hora de representar la problemática que abordan.; This project aims to study the construction of the audiovisual discourse of two award-winning film documentaries about human rights and children refugees: 'Promises' -about the lsraeli-Palestinian conflict- and 'Angels in the Dust' -about HIV/AIDS in South Africa. Based on previous theories and studies such as Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis...

Adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans : Un pas endavant en la protecció dels Drets Fonamentals a la Unió, L.

Navarro Pérez, Javier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
66.82%
En aquesta tesina es tracta l’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats Fonamentals. El treball s’estructura en dues parts, en la primera es tracta l’adhesió i la situació dels Drets Fonamentals prèvia al Tractat de Lisboa, on el Tribunal de Luxemburg va desenvolupar una protecció pretoriana d’aquets drets a manca d’un text positiu a nivell de la Unió. En la segona part es tracta l’adhesió com a tal, les implicacions legals i tècniques que aquesta tindrà, les opcions que fins ara s’han considerat i aquelles que possiblement s’acabin materialitzant en el futur acord d’adhesió.

1er Congrés Internacional de la Lliga pels Drets i l'Alliberament dels Pobles

Tàpies, Antoni, 1923-
Fonte: [S.l.] : [s.n.], Publicador: [S.l.] : [s.n.],
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //1977 Português
Relevância na Pesquisa
46.45%
Representació abstracte en negre i vermell sobre la repressió dels pobles

More than cheap talk? Euro-Mediterranean cooperation on human rights and democracy

Hüllen, Vera van
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
46.64%
Malgrat els esforços de la UE en la promoció de la democràcia i un compromís comú per la democràcia i els drets humans al EMP, no hi ha signes de convergència cap al model liberal democràtic propugnat per la UE. No obstant això, l'abast i la intensitat de la cooperació multilateral, transnacional i bilateral han augmentat constantment en tota la regió des de mitjans de 1990. La cooperació en el camp de la promoció de la democràcia es caracteritza per la forta dinàmica de normativa sectorial, i la diferenciació geogràfica, però està clarament situada en un marc regional i altament estandarditzat. Si bé la convergència política o la política sembla poc probable en el curt o mitjà termini, democràcia i drets humans estan fermament establerts en una agenda regional comú; Despite the EU’s democracy promotion efforts and a joint commitment to democracy and human rights in the EMP, there are no signs of convergence towards the liberal democratic model advocated by the EU. However, the scope and intensity of multilateral, transnational, and bilateral cooperation have steadily increased across the region since the mid 1990s. Cooperation in the field of democracy promotion is marked by strong dynamics of sectoral...

El Uso de la cláusula democrática y de derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea

Gómez Consarnau, Ana
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2003 Português
Relevância na Pesquisa
46.76%
Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales...

The EU as a foreign policy actor – should human rights really be promoted in China?

Pedersen, Saskia
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona) Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
46.91%
La UE promou les seves normes i principis com els drets humans a tercers països també. en aquest document conceptualitza la UE en el seu poder normatiu i presenta la seva política de drets humans i alguns interpretacions alternatives dels drets humans. La qüestió de si, i en el qual el preu de la UE ha de promoure els drets humans a la Xina, tenint en compte diversos punts de conflicte i si es pot complir amb el seu paper d'un poder normatiu a la llum de diferents restriccions s'examinen. Finalment, és analitza el que això implica per a la realització limitada demanda original de la UE i el que un optimitzat. política de drets humans pot semblar

El movimiento popular y la lucha contra la impunidad en la Argentina

Daleo, Graciela
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
46.43%
El presupuesto sobre el que se asienta la exposición sobre el papel de las organizaciones populares en la construcción de la memoria y la lucha contra la impunidad en Argentina es el siguiente: la asociación de ambas es indispensable. De lo contrario, se llega a un anclaje de la memoria colectiva en las derrotas sufridas los pueblos, en el horror que paraliza, sin que los artífices de ese horror sean juzgados y sancionados. La experiencia argentina reconoce en ese camino distintas etapas, y los avances logrados por la lucha de las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticas, en el juzgamiento de los genocidas han ido resignificando acciones e instrumentos de construcción de la memoria popular y ha ampliado su horizonte al no limitarse a "lo que significó la instauración de un Estado terrorista, la desaparición de miles de personas, la generalización de la tortura, sino también rescatar aquello que vino a desaparecer en la dictadura", los valores y proyectos de las organizaciones populares.; L'objectiu de la exposició referent a les organitzacions populars en la construcció de la memoria i lluita contra la inpunitat a Argentina és la següent: la associació d'ambdues és indispensable. En cas contrari...