Página 1 dos resultados de 121 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Memoria de lo que contiene el Archivo del Convento de San Francisco de la Visitación de Atlixco y del número de religiosos y las ocupacio-nes que desempeñan. (Atlixco...,).

Fonte: Colecciones Mexicanas Publicador: Colecciones Mexicanas
Tipo: Imagem Formato: image/jpeg
Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
Memoria de lo que contiene el Archivo del Convento de San Francisco de la Visitación de Atlixco y del número de religiosos y las ocupacio-nes que desempeñan. (Atlixco...,).

Ocupació i càncer de bufeta urinària al Vallès Occidental

Serra Pujadas, Consol
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2003 Português
Relevância na Pesquisa
27.68%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Antecedents: El càncer de bufeta urinària és molt freqüent en els homes als països occidentals. El consum de tabac i determinades exposicions laborals són els principals factors de risc. Per a la indústria tèxtil l'evidència existent és limitada, es coneix molt poc la seva associació amb l'ocupació en dones i la relació amb el nivell socioeconòmic és controvertida. Articles: Aquesta tesi es compon de 4 articles que corresponen a dos estudis: 1) Estudi del Vallès Occidental (VO), amb l'objectiu d'avaluar el risc de càncer de bufeta a la indústria tèxtil; s'inclouen dos articles que tracten sobre aquesta associació i la classe social determinada amb l'ocupació; 2) Anàlisi combinada europea, que inclou l'estudi anterior, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte de l'ocupació sobre el càncer de bufeta a Europa; s'inclouen dos articles, un sobre ocupació en dones i l'altre sobre tabac en homes. Mètode: 1) Estudi VO: disseny de casos i controls amb 218 casos incidents de càncer de bufeta diagnosticats entre 1993-1995 en els residents del VO, i 344 controls seleccionats dels padrons municipals; s'obtingué de tots la història laboral i de consum de tabac completes; 2) Anàlisi combinada europea: dades primàries d'onze estudis recents de casos i controls realitzats a Europa...

El debat sobre la formació

Llorens Serrano, Clara; Martí Olivé, Joel; Verd Pericàs, Joan Miquel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 Português
Relevância na Pesquisa
27.49%
L’article forma part de la primera fase d’una recerca DGICYT, que el grup QUIT de la Universitat Autònoma de Barcelona està realitzant sobre la relació entre formació i ocupació remunerada, amb l’objectiu d’interrogar-se críticament sobre la concepció dominant de la formació, segons la qual, la formació és un factor cada dia més clau per trobar feina i/o millorar-hi. Partint de la inadequació entre formació i ocupació que s’observa en el mercat de treball, es pretén desemmascarar com l’existència d’una pluralitat d’ocupacions implica una pluralitat de formacions. Concretament, en aquestes pàgines s’introdueix, en primer lloc, un concepte multidimensional de formació (sorgit d’un procés de discussió del grup de recerca, al voltant de les diferents aportacions teòriques). En base a aquest, s’analitza, en segon lloc, el context discursiu (concepcions de la formació per part dels agents socials) en què es desenvolupen les estratègies formatives de les persones i, sobretot, les de les empreses (ja que, al capdavall, són aquestes les que defineixen els perfils formatius requerits). Finalment, s’acaben contraposant a aquest discurs unilateral-modernitzador, unes pràctiques reals quant a polítiques públiques i pel que fa a requeriments de les empreses en el procés productiu...

Trames urbanes i polígons d'habitatges en el creixement metropolità de Barcelona

Ferrer, Amador
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1997 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
La colmatació de les trames urbanes residencials durant el segle XX a Barcelona i l’àrea metropolitana es relaciona amb l’escassa presència de models urbans alternatius com la ciutat jardí o els polígons d’habitatge públic. Aquests últims no es desenvolupen fins a la dècada dels seixanta i, fins al 1970, només absorbeixen el 30% dels habitatges construïts a l’àrea metropolitana. Paral·lelament, les trames urbanes residencials, que fins al 1950 creixien per ocupació de nou sòl, experimentaran un procés de densificació que ha portat, en molts casos, a la degradació de la trama i a l’aparició de conflictes tant formals com funcionals, que són conseqüència de les característiques d’un parcel·lari i d’una xarxa de carrers corresponents a un model d’urbanització anterior, ben diferent als moderns creixements d’habitatge. Aquesta és la situació precedent al procés general de reconversió residencial a escala metropolitana, actualment en curs. La dispersió dels sòls urbans i les fortes ocupacions de sòl de les extensions residencials unifamiliars caracteritzen aquell nou model residencial que s’està configurant a la regió metropolitana de Barcelona.; La colmatación de las tramas urbanas residenciales durante el siglo XX en Barcelona y el área metropolitana se relaciona con la escasa presencia de modelos urbanos alternativos como la ciudad jardín o los polígonos de vivienda pública. Estos últimos no se desarrollan hasta la década de los sesenta y...

Els teixits urbans als barris fronterers : estat, patologies, futur urbà. Reflexions entorn a la seva pervivència. Les propostes de renovació

Díaz, César
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
17.18%
El context que va caracteritzar el naixement i creixement dels barris fronterers a partir dels anys 50 i 60 ha condicionat de manera decisiva la seva trama urbana i la tipologia de l’edificació, tant pel que fa als seus trets més destacats com pel que fa a la seva qualitat. Així, és ben conegut que fenòmens com la parcel·lació il·legal, l’ocupació espontània d’àrees marginals o l’assentament en àrees d’urbanització no consolidada han estat determinants per a les trames urbanes d’aquests barris, igual que l’autoconstrucció o la convivència de les noves edificacions amb els teixits preexistents ho han estat per la tipologia de l’habitatge i la parcel·lació del sòl. És per això que l’anàlisi conjunt d’aquestes característiques comunes permet formular un cert nombre de directrius vàlides per a la majoria d’aquestes trames urbanes, que poden anar des de la regulació estricta de l’edificabilitat fins a la rehabilitació de les façanes i habitatges que han patit un grau més elevat de degradació.; El contexto que caracterizó el nacimiento y crecimiento de los barrios fronterizos a partir de los años 50 y 60 ha condicionado de manera decisiva su trama urbana y la tipología de la edificación...

Aproximacions a l'estructura espacial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. diferents maneres d'ocupar el territori

Carrera Alpuente, Josep Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
17.18%
La forma com la població ha anat ocupant el territori de la regió metropolitana de Barcelona ha seguit diverses pautes al llarg dels darrers 140 anys: el creixement suau i tendent a mantenir el pes dels grans centres urbans observat durant la segona meitat del segle XIX, l'eclosió de la Gran Barcelona de finals d'aquell segle i principis del XX, el creixement moderat i de curt abast que donarà pas, durant els anys d'enlairament econòmic espanyol, a un model explosiu quant al volum i el temps en què es produeix, extensiu pel que fa al territori que abasta, i estructurat a partir d'eixos metropolitans. Les darreres dècades venen caracteritzades per l'ocupació exhaustiva del territori metropolità, tot omplint els espais que aquests eixos havien deixat buits. El tret comú a totes les etapes és l'ocupació progressiva del territori metropolità, si bé aquest darrer període es diferencia dels precedents en tant que la ocupació es produeix a un ritme molt superior, no es correspon amb un creixement demogràfic i, a més, té lloc en un moment en què es disposa d'eines prou efectives per tal de planificar aquesta ocupació.; La forma en que la población ha ido ocupando el territorio de la región metropolitana de Barcelona ha seguido diversas pautas a lo largo de los últimos 140 años: el crecimiento suave y tendente a mantener el peso de los grandes centros urbanos observado durante la segunda mitad del siglo XIX...

La redistribució de la ciutat al territori de la Regió Metropolitana de Barcelona

Carreras Quilis, Josep Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
L'actual model d'ocupació del sòl de la regió metropolitana de Barcelona té el seu origen en els moviments d'expansió de la ciutat de Barcelona iniciats a principis del segle XIX amb les primeres ocupacions fora de les muralles i que anaren sempre a la recerca d'espais cada vegada més allunyats del centre. D'aquesta manera, les activitats industrials, l'habitatge, els grans equipaments, les zones verdes i els centres comercials s'han convertit en els principals protagonistes d'un procés d'ocupació del sòl caracteritzat per la dispersió tant en termes de centre-perifèria com de concentració-desconcentració. La forma com s'ha produït aquesta ocupació està íntimament lligada al caràcter del planejament urbanístic, amb enfocs diferents entre el període 1956-1976 i la reinstauració dels ajuntaments democràtics. Per aquest motiu, és necessari matisar algunes interpretacions sobre les dades de sòl consumit durant els darrers anys a partir de la identificació dels diversos estadis en l'ocupació (preurbanització, urbanització completa i edificació) i de la seva assignació al període de temps que els hi correspon, així com continuar treballant en la recaptació i l'elaboració de noves dades que permetin aprofundir en aquest coneixement.; El actual modelo de ocupación del suelo de la región metropolitana de Barcelona tiene su origen en los movimientos de expansión de la ciudad de Barcelona iniciados a principios del siglo XIX con las primeras ocupaciones fuera de las murallas y que fueron siempre a la búsqueda de espacios cada vez más alejados del centro. De esta manera...

El mercat de treball de la província de Barcelona l'any 2002

Bermejo, Antonio; Mur, Rosa; Piqué, Joan Miquel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2003 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
S’aborda la situació del mercat de treball de la província de Barcelona pel que fa a les seves principals variables, des del punt de vista de la participació, l’estructura i l’evolució recent. D’acord amb aquest plantejament general, es plantegen tres grans blocs d’anàlisi: el primer referit a la situació estructural i els principals punts forts, disfuncions i reptes del mercat de treball de la província; el segon bloc analitza, mitjançant eines economètriques, la relació entre les característiques sociodemogràfiques de la població (edat, gènere, nivell d’estudis, etc.) i a més, d’una banda, el seu nivell de participació al mercat de treball, i d’una altra, la seva ocupació; finalment, un tercer bloc analitza en detall els desequilibris entre l’oferta i la demanda de treball.; Se aborda la situación del mercado de trabajo de la provincia de Barcelona por lo que se refiere a sus principales variables, desde el punto de vista de la participación, la estructura y la evolución reciente. De acuerdo con este planteamiento general, se plantean tres grandes bloques de análisis: el primero referido a la situación estructural y principales puntos fuertes, disfunciones y retos del mercado de trabajo de la provincia; el segundo bloque analiza...

Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible

Antón, Salvador
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2004 Português
Relevância na Pesquisa
17.18%
L’estructura turística del litoral català respon a un model de desenvolupament antic. En un context polític caracteritzat per una administració permissiva i uns agents promotors marcadament especulatius es va donar, durant les dècades de 1950 i 1960, un procés lineal i ràpid d’urbanització sense urbanisme que va ser negligent amb el paisatge i el medi ambient, que va comprometre els recursos del territori de cara al futur i que ha estandarditzat amplis trams de costa a través de l’edificació (vegeu, en aquest sentit, per al cas de la Costa Brava, Nogué, 2004 i Pié, 2004). Això va passar en un moment que, d’altra banda, la demanda donava més prioritat al viatge que a l’activitat, l’experiència o l’emoció, i els intermediaris es deixaven seduir per les economies d’aglomeració desenvolupant els processos operatius i comercials característics dels paquets dels mercats turístics. La demanda catalana i espanyola, que s’incorpora de forma massiva al procés d’utilització turística del litoral durant els anys setanta i vuitanta del segle XX, malgrat aportar alguns aspectes diferencials respecte a la dinàmica turística provocada per l’eclosió de demanda internacional, va reforçar aquest model, que es pot caracteritzar...

L'ambient psicosocial laboral a Espanya entre el 2005 i el 2010: canvis en el patró d'exposició i en l'associació amb la salut mental

Utzet Sadurní, Mireia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
17.18%
Objectius Analitzar el patró de riscos psicosocials a la feina i la distribució de les situacions d'ocupació que es defineixen als models demanda-control i demanda-control-suport, dels treballadors assalariats a Espanya entre l'any 2005 i el 2010. Estimar els possibles canvis en les desigualtats en l'exposició als riscos psicosocials l'any 2010, i la diferència amb el 2005, segons els eixos de segregació clàssics del mercat laboral espanyol (gènere, edat i ocupació). Estimar la possible associació entre l'exposició a Exigències psicològiques, Control, Suport social, Inseguretat sobre les condicions laborals, Inseguretat respecte perdre l'ocupació i Inseguretat sobre trobar ocupació i la salut mental de la població assalariada a Espanya l'any 2010 i el canvi respecte el 2005. Mètodes Es comparen dos estudis transversals corresponents a les dues enquestes sobre "Exposició a factors psicosocials a la feina, precarietat laboral, Doble presència i salut" elaborades per l'Institut sindical del treball, l'ambient i la salut els anys 2005 i 2010. Són dues mostres representatives de la població assalariada a Espanya de 7606 i 5110 treballadors respectivament. Principals resultats L'any 2010 es va produir un augment de l'exposició a alta Doble Presència...

Essays on labor market dynamics and policies

Valladares-Esteban, Arnau
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
17.49%
Aquesta tesi estudia les interaccions entre les dinàmiques del mercat laboral i l'estructura de les famílies, i com aquestes interaccions afecten les polítiques públiques. Als EUA, s'observen patrons molt diferents pel que fa a participació laboral, ocupació i desocupació entre les persones casades i solteres. Fins i tot un cop es controla per la distinta composició dels dos grups, encara apareixen comportaments molt diferents entre casats i solters en termes del mercat de treball. L'explicació proposada en aquesta tesi és simple: la gent es comporta de manera diferent quan forma part d'una família comparat amb quan està sola. A partir d'aquesta premissa, la tesi explora dues qüestions fonamentals. La primera és analitzar quina part de les diferencies que observem a les dades és deguda a l'efecte de la família. La segona tracta d'entendre com canvien les implicacions d'una política bàsica del mercat laboral, com és l'assegurança d'atur, quan introduïm la família en l'anàlisi. En el primer capítol, escrit amb en Sekyu Choi, documentem una diferència remarcable i estable entre la taxa d'atur de la gent casada i la soltera, als EUA. A través d'una descomposició estàndard de les transicions laborals, trobem quins són els canals que expliquen millor les diferències tant en termes de gènere com a d'estructura familiar. Després...

Activació dels aminoàcids glicina i lisina i dels seus homopèptids per cations de cobalt estudis teòrics i d'espectrometria de masses /

Constantino i Aguilella, Erika
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona ,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
17.68%
Descripció del recurs: el 28 de Gener de 2010; El cobalt Procedent de kobold, goblin o esperit maligne, com era anomenat antigament. El seu descobriment s'atribueix el 1735 al químic suec Georg Brandt (1694-1768). Químicament, el cobalt, de configuració electrònica [Ar] 4s2 3d7, es troba en els estats d'oxidació +1 (d8), +2 (d7) i +3 (d6), sent el més estable el Co(II). D'altra banda, aquests cations existeixen en diferents estats d'espín i electrònics, fruit de la diferent ocupació dels orbitals 3d i del 4s (ocupació fonamental en la interacció Colligand). Així, el catió Co(I) es pot trobar en els estats 3F, 1G (procedents d'una ocupació 3d8) i 5F (procedent d'una ocupació 4s1 3d7). Anàlogament, per al Co(II) es poden trobar els estats 4F i 2G (derivats de la configuració 3d7). La glicina Glicina, Gly o G. Un dels aminoàcids que formen les proteïnes, de fórmula NH2CH2COOH, on la cadena lateral correspon a un àtom d'H. Per aquest motiu, és el més senzill i l'únic no quiral. La lisina Lisina, L-lisina, Lys, K. De fórmula NH2CH[(CH2)4NH2]COOH, és un dels aminoàcids bàsics, degut al NH2 terminal de la cadena lateral (-(CH2)4NH2). Forma part del grup d'aminoàcids essencials, no podent ser sintetitzat pels humans. La basicitat de la seua cadena lateral el fa susceptible d'interaccionar amb els cations metàl·lics. Homopèptids També anomenats oligopèptids...

El debat sobre la conciliació ocupació-família dins el marc de la Unió Europea

Brullet, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2000 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
L’objectiu de l’article és discutir algunes de les mesures, proposades per diverses directrius de la Unió Europea, que busquen facilitar la conciliació entre la vida famíliar i la vida laboral de les persones adultes. Es constata, primer, que la implementació d’aquestes mesures és molt desigual i amb orientacions ideològiques molt diferents als diversos països de la Unió, i es revisa el concepte de treball, implícit en algunes d’aquestes justificacions. Després d’una descripció de les diverses modalitats d’ajustament ocupació-família a Europa, queda clar que les polítiques dites de conciliació poden ser utilitzades tant per frenar els actuals processos de canvi en les relacions de gènere i familiars com per donar-los suport. En tercer lloc, es discuteix que l’actual flexibilització del mercat de treball i el treball remunerat a temps parcial responguin a interessos familiars. La problemàtica de fons que es debat i la pregunta de la qual deriva la discussió és la següent: Atès que les dones han anat dedicant més espais i més temps de la seva vida quotidiana al treball remunerat, sembla de justícia equitativa que deixin espais i temps del treball domèstic-familiar. Però, qui ha d’ocupar aquest espai i aquest temps? El mercat?...

El territorio ausetano del ibérico final a la baja republica romana (S. III-I ANE)

Padrós Gómez, Carles
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
27.49%
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 3. Indicios arqueológicos de la vertebración del territorio y su poblamiento desde época ibérica hasta la Tardoantigüedad en la Península Ibérica.; En este estudio se pretenden exponer las características de la ocupación del territorio desde el Ibérico pleno al período romano-republicano en el área ausetana. El objetivo principal radica en intentar describir cada una de las fases para comprobar las diferencias y similitudes que se establecen, y así determinar o no la existencia de un cambio de patrón en los asentamientos y de la ocupación del espacio. Este trabajo se ha realizado a partir del vaciado de la Carta Arqueológica de la Comarca de Osona, y los datos obtenidos han sido cargados en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que ha permitido, realizar distintos tipos de análisis.; In this study we seek to analyze the main characteristics of the territorial occupation of the "Ausetania" Region from the Iberic culture (V-IV BP) to the end of Roman Republic. The main objective lies in trying to describe each period and to explore the similarities and differences between them, and in this way...

Innovació tecnològica : ocupació, gestió de la mà d'obra i canvis organitzatius a les empreses

Lope Peña, Andreu; Martin, Antonio; Torns, Teresa; Coller, Xavier
Fonte: Barcelona : Fundació Jaume Bofill, Publicador: Barcelona : Fundació Jaume Bofill,
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //1994 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
Faustino Miguélez i Adela Ros han participat en el disseny original del projecte d'investigació. Albert Recio i el mateix Faustino Miguélez han prestat el seu assessorament en les fases inicials de concreció de la investigació. Jordi Feu ha col·laborat en el tractament de materials i de documentació per descriure els sectors als quals pertanyen les empreses estudiades. L'estudi del projecte s'emmarca en el conjunt de la investigació Empresa i Ocupació a les regions fortes de la Comunitat Europea: Catalunya, Lombardia, Baden-Würtenberg i Rhone-Alpes, coordinat per l'Istituto de Ricerche Economiche e Sociale (IRES) de Milà. Es tracta, en concret, de la segona de les quatre fases que la componen.; L'objecte del nostre estudi se centra en la innovació tecnològica i en la influència que exerceix sobre una sèrie d'aspectes que hi estan estretament relacionats; especialment estudia els canvis que, amb la seva implantació, experimenten l'organització del treball, l'estructura i les condicions de l'ocupació i els mecanismes aplicats en la gestió dels recursos humans a les empreses.

Gènere i canvi agroecològic a l'ocupació de la terra a Mèxic

Townsend, Janet G.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
M'agradaria argumentar, en el marc d'aquest món postmodern que ens envolta, que encara podem trobar regularitat i diversitat en l'experiència mediambiental des de un punt de vista del gènere. En primer lloc, haig de fer recordar les importants aportacions que des de la perspectiva del gènere s'han fet sobre el tema de l'ocupació de la terra. En segon lloc, analitzaré el cas concret de gènere i ocupació de la terra a les selves del sud-est de Mèxic.; Me gustaría argumentar, en el marco de este mundo postmoderno que nos rodea, que todavía podemos encontrar regularidad y diversidad en la experiencia medioambiental desde un punto de vista del género. En primer lugar, hay que recordar las importantes aportaciones que se han hecho desde la perspectiva de género sobre el tema de la ocupación de la tierra. En segundo lugar, analizaré el caso concreto de género y ocupación de la tierra en las selvas del sureste de México.; J'aimerais démontrer que dans le monde postmoderne qui nous entoure, l'on peut toujours trouver régularité et diversité dans l'experience environnementale des femmes. En premier lieu, je rappellerai les apports importants qui ont été faits dans une optique de genre sur le thème de l'occupation de la terre. Ensuite...

La Ultrasonografia endobronquial per a l'estudi del mediastí

Garcia Olivé, Ignasi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
17.18%
Descripció del recurs: 22 juliol 2011; La punció aspirativa guiada per ultrasonografia endobronquial (PA-USEB) ha demostrat ser per a l'estadiatge del càncer de pulmó. L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar la utilitat d'aquesta tècnica no només en l'estadiatge del càncer de pulmó, sinó també com a eina de diagnòstic inicial en pacients amb ocupació mediastínica, i també la possibilitat de detecció mutacions de l'epidermal growth factor receptor (EGFR) en mostres obtingudes mitjançant aquesta tècnica en pacients amb adenocarcinoma de pulmó, o carcinoma de pulmó de cèl·lula no petita (CPCNP). També es va investigar la seguretat de la tècnica, I la disminució de mediastinoscòpies que comportava la seva utilització. Aquesta tesi es base en tres treballs, que són: - Garcia-Olivé I, Monsó E, Andreo F, et al. Sensitivity of linear endobronchial ultrasonography and guided transbronchial needle aspiration for the identification of nodal metastasis in lung cancer staging. Ultrasound in Medicine and Biology 2009;35:1271-77. - Garcia-Olivé I, Valverde EX, Andreo F et al. La ultrasonografía endobronquial lineal como instrumento de diagnóstico inicial en el paciente con ocupación mediastínica. Arch Bronconeumol 2009;45:266-70. - Garcia-Olivé I...

El fracaso del modelo de empleo de la Unión Europea : comentario a las ponencias "Crisis y transformación del contrato de empleo"

Recio, Albert
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
El comentari està orientat a dibuixar el context general en el qual es desenvolupa la deterioració de les condicions de treball a la Unió Europea. Es debat la diferència entre les polítiques keynesianes de plena ocupació i la revisió de les mateixes per part de la Unió Europea. Especialment la desaparició operativa del concepte de subocupació i la ruptura d'un veritable contracte social inclusiu. Finalment es constata el fracàs social de l'actual política europea d'ocupació.; El comentario está dirigido a situar el contexto general en el que se desarrolla el deterioro de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Se discute la diferencia entre las políticas keynesianas de pleno empleo y la revisión de las mismas por parte de la Unión Europea. En especial la desaparición operativa del concepto de subempleo y la ruptura de un verdadero contrato social inclusivo. Por último se constata el fracaso social de la actual política europea de empleo.; This paper is bent on giving the general context of the deterioration of labor conditions in the European Union. The Keynesian policies of full employment are confronted with the European Union policy of employment. One key element is the practical disappearance of the idea of underemployment and the breakdown of an inclusive social contract. Finally...

La Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la inaplicación del convenio colectivo como instrumentos de mantenimientos del empleo tras la reforma laboral de 2012

Gala Durán, Carolina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.18%
Un dels objectius bàsics de la reforma laboral de 2012 és el foment de la flexibilitat interna com a instrument alternatiu a l'acomiadament dels treballadors. És a dir, es defensa que una ocupació més flexible en les seves condicions essencials (funcions, ordenació del temps de treball, lloc de treball, retribucions…) evitaria o, almenys, reduiria els acomiadaments, ja que les empreses podrien fer front a les seves necessitats productives i/o organitzatives sense haver de recórrer a aquells. I seguint aquesta lògica, la reforma citada ha ampliat, d'una forma important, les possibilitats de modificació, sovint unilateral, de les condicions essencials de treball dels treballadors per part de l'empresa. L'objectiu d'aquest treball és analitzar amb detall dos de les mesures concretes de flexibilitat interna, clarament interrelacionades entre sí, així com de quina manera la reforma laboral de 2012 es pretén contribueixi a mantenir l'ocupació en una empresa. Aquestes dues mesures són la modificació substancial de les condicions de treball (article 41 de l'Estatut dels Treballadors) i la inaplicació de determinades condicions de treball regulades en un conveni col·lectiu (article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors).; Uno de los objetivos esenciales de la reforma laboral de 2012 es fomentar la flexibilidad interna como instrumento alternativo al despido de los trabajadores. Esto es...

Nexos : empleo público, sindicatos y binestar

Martin, Antonio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.49%
La interrelació entre ocupació pública, sindicats i Benestar ha demostrat la seva contribució històrica a la cohesió social i a la correcció dels desequilibris generats pel mercat de treball. El sistema Gante posa en relleu que és possible un altre model de capitalisme alternatiu al neoliberalisme. Però la dimonització de l'ocupació pública i dels sindicats per determinats sectors, així com l'erosió de l'Estat del Benestar, fa emergir els vells problemes de la incertesa, la inestabilitat i la ingovernabilitat. Els nexes entre ocupació pública, benestar i sindicats han aportat cohesió i estabilitat social des de la postguerra a Europa.; La interrelación entre empleo público, sindicatos y Bienestar ha demostrado su contribución histórica a la cohesión social y a la corrección de los desequilibrios generados por el mercado trabajo. El sistema Gante pone de relieve que es posible otro modelo de capitalismo alternativo al neoliberalismo. Pero la demonización del empleo público y de los sindicatos por determinados sectores, así como la erosión del Estado del Bienestar, hace emerger los viejos problemas de la incertidumbre, inestabilidad e ingobernabilidad. Los nexos entre empleo público, bienestar y sindicatos han aportado cohesión y estabilidad social desde la postguerra en Europa.; The relationship between public employment...