Página 1 dos resultados de 184 itens digitais encontrados em 0.030 segundos

Pla d'Acció per la Sostenibilitat de la UAB (2011-2015)

Agenda 21 Local de la UAB
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient
Formato: text/html; application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
37.58586%
El Pla de sostenibilitat ambiental 2011-2015 dona continuïtat al Pla d'acció per a la sostenibilitat 2002-2010 per tal de permetre dotar a la universitat d'una política i d'una planificació que li permetin seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. L'elaboració d'aquest Pla era un dels objectius del Pla Director de la UAB 2010-2012. Com a primera fase es va realitzar una diagnosi ambiental, en base a la qual i juntament amb les aportacions i comentaris de la comunitat universitària, s'ha elaborat el nou Pla d'acció. El Pla està estructurat en quatre línies estratègiques, 14 programes i 39 accions. Les línies estratègiques són:1. Territori i biodiversitat 2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus. 3. Ambientalització interna.4. Comunicació i sensibilització ambientals.

Sostenibilitat, espai públic i participació conseqüències i paradoxes del model urbà d'una societat postmoderna = Sustainability, public space and participation : consequences and paradoxes of the urban model of a postmodern society /

Parés i Franzi, Marc
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
27.710981%
Consultable des del TDX; A portada: Departament de Geografia; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu d'aquesta tesi és elaborar una anàlisi integral de la sostenibilitat en el cas concret dels espais públics de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). L'anàlisi es desenvolupa en un context social de postmodernitat en què, conjuntament a la proliferació d'un model urbà dispers i de baixa densitat, emergeixen nous processos de participació ciutadana. Per fer-ho, s'ha dut a terme una triangulació metodològica integrant mètodes quantitatius amb mètodes qualitatius per acabar desenvolupant una anàlisi integral de la sostenibilitat dels espais públics urbans. Així, s'ha treballat quantitativament a partir de la digitalització cartogràfica des espais públics enjardinats de la RMB, un l'anàlisi quantitatiu de 315 d'aquests espais i un qüestionari enviat a tots els municipis de la regió; però també s'ha treballat amb metodologies qualitatives a partir de 38 entrevistes en profunditat i 19 observacions d'espais públics urbans. La integració s'ha fet a partir de la discussió de dues aparents paradoxes entorn els espais públics urbans de la RMB. La primera, que he anomenat la paradoxa ambiental, es basa en que els espais públics que es desenvolupen en els nous entorns urbans de baixa densitat segurament tenen un impacte ambiental menor que no pas els espais públics desenvolupats en un entorn en general ambientalment més sostenible com és la ciutat compacta. Són els espais públics de la ciutat compacta els que...

Responsabilitat corporativa i sostenibilitat actors socials, comunicació i governança /

Díaz Pont, Joana
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
27.401157%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu de la tesi és ordenar les percepcions i discursos socials sobre responsabilitat corporativa com una forma d'entendre la distància entre actors de la sostenibilitat i, alhora, l'estructura de relacions que governa el canvi cap a la sostenibilitat en l'àmbit corporatiu. Per fer-ho, ens basem en una anàlisi qualitativa de les diverses definicions, construccions i posicions que fan i adopten els agents corporatius i els actors socials pel que fa a la RSC. Aquesta anàlisi emfasitza la dimensió relacional de la RSC en assentar-se en la comunicació i la governança com estructures de relació entre actors.; El objetivo de la tesis es ordenar las percepciones y discursos sociales sobre responsabilidad corporativa como una forma de entender la distancia entre actores de la sostenibilidad y, al mismo tiempo, la estructura de relaciones que gobierna el cambio hacia la sostenibilidad en el ámbito corporativo. Para ello, la investigación se basa en un análisis cualitativo de las diversas definiciones, construcciones y posiciones que hacen y adoptan los agentes corporativos y los stakeholders sociales con respecto a la responsabilidad social corporativa (RSC). Este análisis enfatiza la dimensión relacional de la RSC al asentarse en la comunicación y la gobernanza como estructuras de relación entre actores.; The objective of the thesis is to position the perceptions and social discourses about corporate responsibility as a means for the understanding of distances and conflicts between sustainability actors. This...

Pla de sostenibilitat de la UAB (2013-2017)

UAB Campus Saludable i Sostenible
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf
Publicado em //2013; 2013 Português
Relevância na Pesquisa
37.58586%
El Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017 defineix les accions que la universitat haurà de dur a terme en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental, en aspectes tant importants com la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais agroforestals, així com l'estalvi i l'eficiència energètica i la comunicació ambiental a la comunitat universitària, entre d'altres. EL PSUAB s'enmarca en un projecte més ampli anomenat UAB Campus Saludable i Sostenible (UAB Campus SiS), que engloba dos plans: el Campus Saludable i el Campus Sostenible.

Estudi del metabolisme energètic i de recursos de l'aviari del Zoo de Barcelona : mesures cap a la sostenibilitat

SOMSOA (Grup de recerca); Abad Marí, Mireia; Anglada Ortiz, Griselda; Balle Llabrés, Francisca; Mata Borràs, Catalina de
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
37.401157%
En col·laboració amb el Zoo de Barcelona, s’ha realitzat un estudi sobre el metabolisme energètic i de recursos de l’edifici aviari. El fet que el Zoo només disposi de dades del conjunt del seu metabolisme -i en cap cas dels sistemes que el formen- a més de la particular situació geogràfica del mateix, ha estat determinant a l’hora de realitzar l’estudi. Aquest s’ha centrat tant en l’anàlisi dels vectors energètic -que engloba electricitat i gas natural- i hídric, com en els fluxos d’aliments i residus generats. Les dades obtingudes per a cada vector han permès conèixer quina importància té el sistema aviari dins del conjunt, així com plantejar les actuacions de millora més viables, destinades a la reducció del consum energètic i hídric del sistema estudiat per tal d’avançar cap a la sostenibilitat.; En colaboración con el Zoo de Barcelona, se ha realizado un estudio sobre el metabolismo energético y de recursos del edificio aviario. El hecho que el Zoo solamente disponga de datos del conjunto de su metabolismo –y en ningún caso de los sistemas que lo forman- además de la particular situación geográfica del mismo, ha sido determinante para realizar el estudio. Éste se ha centrado tanto en el análisis de los vectores energético –que engloba electricidad y gas natural- e hídrico...

Educació per a la sostenibilitat en menjadors escolars ecològics

Vidal Yago, Aitana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
37.401157%
Treball de recerca elaborat en el marc del Màster de recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències experimentals. Se situa en el context dels Menjadors Escolars Ecològics Sostenibles (MEES). Els MEES apareixen com a nous contextos escolars i comunitaris, socialment rellevants, que poden aportar noves oportunitats per l'educació, especialment per l'educació científica i l'educació per a la sostenibilitat. Es planteja el repte d'introduir els MEES com un projecte educatiu del centre que englobi tots els àmbits de l'escola, des d'una perspectiva crítica i transformadora, amb un model de desenvolupament sostenible.

Les assemblees a l'hort de l'escola

Fitó, Anna; Rekondo Iparragirre, Miren
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
37.401157%
Unitat didàctica emmarcada en el programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès impulsat per l'Ajuntament i que agrupa al conjunt d'escoles públiques del municipi. El treball conjunt s'articula a través del grup de treball d'Educació per la sostenibilitat al llarg de la vida (ESLV) on hi participen també altres actors. L'àmbit del treball del programa d'Agenda 21 Escolar i del grup ESLV s'ha articulat des de fa cinc anys entorn als horts escolars en el marc de l'Agroecologia Escolar.

L’avaluació de les activitats d’educació ambiental municipal davant dels reptes de la sostenibilitat local

Grau Roca, Pere
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
27.401157%
Aquesta comunicació presenta els resultats de l’avaluació de les activitats d’educació ambiental d’un programa educatiu municipal. Per un cantó s’analitza si les activitats recullen els reptes plantejats per l’Educació per a la Sostenibilitat i s’enumeren unes propostes de millora, consensuades per docents i educadors/-es ambientals participants en l’avaluació. Aquestes millores fan referència als continguts, la participació o els mètodes pedagògics, entre d’altres. Per altra banda, també es fa esment de l’impacte de l’avaluació en l’educació ambiental que es fomenta des de l’ajuntament. Es detecta que a partir de l’avaluació, s’han generat unes sinèrgies (grup de treball de mestres, reorganització de les activitats d’educació ambiental del programa educatiu,etc), que donen resposta als reptes plantejats per l’Educació per a la Sostenibilitat a nivell local.

Anàlisi de la freqüentació d’ús a les platges i estudi de paràmetres de sostenibilitat associats

Mas Parera, Llorenç; Blázquez Salom, Macià
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
37.401157%
L’estudi de la freqüentació d’ús de les platges ha esdevingut necessari a partir dels processos de massificació que s’hi reprodueixen, especialment a destinacions turístiques. La voluntat d’aquest article és explicar les pautes de consum del recurs platja per part dels usuaris, mesurar la seva eficiència turística i d’oci, i alhora aconseguir una caracterització de les platges segons les seves funcionalitats. S’assagen nous mètodes de recompte i d’anàlisi de les variables geogràfiques en termes de sostenibilitat, amb la creació d’un índex agregat de saturació turística, definit per la densitat d’usuaris, la motorització de l’accés i la urbanització de l’entorn; tots els quals són considerats negatius per a l’experiència recreativa i la conservació de l’entorn. L’estudi es fonamenta en una mostra de 18 platges representatives de les Illes Balears, de la qual es detallen els resultats d’una platja urbana (S’Arenalplatja de Palma) i d’una platja natural (Es Trenc).; La necesidad del estudio de la frecuentación de uso de las playas se hace patente a partir de los procesos de masificación que se dan en estos espacios, especialmente en los destinos turísticos. El objetivo de este artículo es explicar las pautas de consumo del recurso playa por parte de los usuarios...

Sostenibilidad y resiliencia socioecológica en el delta del Ebro

Romagosa, Francesc; Chelleri, Lorenzo; Trujillo Martínez, Antonio José; Breton, Françoise
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.58586%
En este artículo, se presenta el delta del Ebro como un ejemplo de sistema socioecológico costero frágil que se encuentra expuesto no sólo a las consecuencias del cambio climático actual, sino también a las actuaciones humanas que amenazan a la propia sostenibilidad del delta. El artículo empieza realizando una breve presentación conceptual entorno a la resiliencia socioecológica y su relación con la sostenibilidad, en tanto que conceptos clave para interpretar la evolución y las adaptaciones recientes y futuras del territorio analizado. A continuación, se ofrece una presentación del territorio deltaico y su transformación, destacando los retos y los problemas socioecológicos a los que deberá hacer frente el delta a lo largo de las próximas décadas. Le sigue el análisis de los planes y de los instrumentos de carácter territorial y ambiental desarrollados e implementados durante las tres últimas décadas en el delta del Ebro, para finalizar con la discusión en torno a la sostenibilidad y la resiliencia futura de este socioecosistema.; En aquest article, es presenta el delta de l’Ebre com un exemple de sistema socioecològic costaner fràgil que es troba exposat no només a les conseqüències del canvi climàtic actual...

Educar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar

Amat, Arnau; Espinet Blanch, Mariona
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
37.58586%
Presentació que va acompanyar l'exposició oral de "Educar per a la sostenibilitat en comunitat: un projecte compartit a partir de l'hort escolar", a les Jornades de la Xarxa de Recerca en Educació per a la sostenibilitat del 2010.

Fer recerca en Educació per la Sostenibilitat: un joc d’articulacions. Resum de les aportacions de la Taula 1

Espinet Blanch, Mariona; Cano Soler, Marcel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
27.401157%
Resum de les aportacions fetes a la taula rodona 1 a les Jonades de la Xarxa EduSost de 2010.

Conversem per avaluar en Educació per a la Sostenibilitat

Grau Roca, Pere; Espinet Blanch, Mariona
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
37.401157%
Aquesta experiència avaluadora s’ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'àrea de Medi Ambient de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat d'avaluar les noves activitats d'Educació per a la Sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa (PDE), un programa educatiu que s'ofereix a les escoles de Sant Cugat. Les activitats avaluades es corresponen amb les de l'eix agroalimentari i tenen una implicació amb el desenvolupament de l'Agenda 21 Escolar del municipi. Aquestes activitats sorgeixen d'un primer cicle d’avaluació realitzat en anys anteriors.

Diseño de políticas de sostenibilidad y prácticas ciudadanas : el caso del comercio y las agendas 21 locales

Espluga, Josep,; Boso, Àlex; Prades, Ana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.801348%
En el presente artículo, se analiza, en primer lugar, la distancia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace en relación con la sostenibilidad en su vida cotidiana; en segundo lugar, se intenta conectar este conocimiento con el diseño y la elaboración de políticas de sostenibilidad. Para ello, se ha escogido el caso de una muestra de comerciantes de la ciudad de Barcelona y su relación con las políticas que intentan promover la sostenibilidad en la ciudad (la Agenda 21 Local). Se ha utilizado una metodología híbrida denominada STAVE, que combina las técnicas del grupo de discusión con métodos iterativos y reflexivos por medio de una orientación de investigación-acción. Los resultados permiten identificar las predisposiciones de los comerciantes hacia la sostenibilidad, así como detectar en qué medida sus discursos son coherentes con sus prácticas. Además, los resultados muestran hasta qué punto las políticas municipales de la Agenda 21 de Barcelona pueden encajar en los contextos cotidianos del comercio local para promover avances hacia la sostenibilidad en el sector.; En el present article s’analitza, en primer lloc, la distància entre el que la gent diu i el que la gent fa en relació amb la sostenibilitat en la seva vida quotidiana; en segon lloc...

Urban metabolism : a review of recent literature on the subject

Dinarès, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.401157%
Urban areas are the primary habitat for a majority of the global population. The development of cities not only entails a fundamental change in human settlement patterns but also a dramatic transformation of the physical environment. Thus, urban areas and their development are at the centre of all discussions on sustainability and/or sustainable development. This review essay introduces the notion of Urban Metabolism (UM), a term that provides a conceptual framework to study how a city functions, and hence, a way to address the sustainability issue of a city. Due to the significance and scope of the subject, the notion of UM is interpreted and thus approached differently across diverse disciplines from both the natural and social science fields. In order to comprehend the commonalities and controversies between them, the present review also briefly introduces the historical roots of the term. This review reveals the increasing significance of a rich and rapidly evolving field of research on the metabolism of urban areas.; Les àrees urbanes són el principal hàbitat de la majoria de la població mundial. El desenvolupament de les ciutats no sols implica un canvi essencial en els patrons d’assentament humans, sinó també una dramàtica transformació del medi físic. D’aquí que tant les àrees urbanes com el seu desenvolupament esdevinguin el tema central de tots els debats sobre sostenibilitat i desenvolupament sostenible. Aquest assaig introdueix la noció del metabolisme urbà (MU)...

Diagnosi ambiental [del campus] de la Universitat Autònoma de Barcelona

Agenda 21 Local de la UAB
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient
Formato: text/html; text/html; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2000 Português
Relevância na Pesquisa
37.923147%
L'any 2000 es va elaborar una diagnosi ambiental de la UAB, amb l'objectiu de donar una visió integral de la situació ambiental del campus i identificar les mancances i potencialitats de la Universitat en l'àmbit del medi ambient. Aquest document de diagnosi es va redactar en el marc del procés de l'Agenda 21 de la UAB - que emana del capítol 28 de l'Agenda 21 (A21) aprovada per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i Desenvolupament (CNUMA) celebrada a Río de Janeiro l'any 1992, i on s'insta a tots els municipis i a les autoritats locals d'arreu del món a redactar i executar plans d'acció per al desenvolupament sostenible - i va servir de base per definir les línies d'actuació de la Universitat en relació a la sostenibilitat i al medi ambient, les quals es van recollir al Pla d'Acció per a la Sostenibilitat de la UAB 2002-2010. Aquest pla es va elaborar seguint un procés participatiu que va involucrar a la comunitat universitària. L'any 2007 es va fer una revisió d'aquest Pla per a l'últim període d'implantació 2007-2010. L'any 2010 finalitza el període d'implantació del Pla d'acció. Al Pla Director de la UAB 2010-2012, aprovat el 28 de gener de 2010 pel Consell de Govern, es recull l'objectiu i el compromís d'elaborar un nou Pla d'acció per a la sostenibilitat ambiental pel període 2011-2015. Com a punt de partida per a dissenyar aquest nou pla...

Pla d'Acció per a la Sostenibilitat de la UAB (2002-2010)

Agenda 21 Local de la UAB
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient
Formato: text/html; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
37.801348%
En base a la memòria i diagnosi ambientals i la redacció del Pla d'acció, es va iniciar el procés d'elaboració del Pla d'acció. Inicialment es va fer una enquesta oberta a tota la comunitat universitària per enriquir les aportacions al debat sobre la priorització dels problemes ambientals de la Universitat. A banda de les enquestes, l'elaboració del Pla d'acció es va basar principalment en un mètode de participació assajat fins a la data en l'àmbit municipal i que a la UAB es va denominar Consells de Participació Universitària (CPU). Aquesta fase la va coordinar l'ICTA i l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Es van celebrar tres CPU temàtics per als quals es van convocar representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària escollits a l'atzar, a fi d'elaborar un pla d'acció amb una màxima representativitat de la voluntat comunitària pel que fa a qüestions relatives a la sostenibilitat. La revisió posterior del Pla d'acció per part de les unitats de gestió de la UAB i de l'equip de govern de la UAB va donar lloc al Pla d'acció local per a la sostenibilitat de la UAB i al seu respectiu Pla de seguiment. El Pla d'acció per a la sostenibilitat de la UAB es va presentar a la comunitat universitària el 5 de desembre del 2002 i al Consell de Govern de la UAB en la sessió de 27 de febrer de 2003. Estructura del Pla d'acció per a la sostenibilitat 2002-2010 en 4 línies estratègiques: 1. Territori i medi natural 2. Ús de recursos i d'energia 3. Transport...

Pla d'Acció local per a la Sostenibilitat de la UAB. Accions 2007-2010

Agenda 21 Local de la UAB
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Formato: text/html; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
47.923145%
El present document conté el Pla d'acció per a la sostenibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona revisat pel període 2007-2010. Aquesta revisió ha estat realitzada mitjançant un procés participatiu i ha comptat amb el suport del Consell Social de la UAB. El Pla d'acció per a la sostenibilitat revisat ha estat presentat a l'Equip de Govern i al Consell de Govern de 25 d'abril de 2007. Aquest nou Pla revisat dóna continuïtat al Pla d'acció per a la sostenibilitat de la UAB aprovat l'any 2002. Aquest Pla d'acció, en vigència fins l'any 2010, defineix unes accions temporitzades en tres seva aprovació s'han anat implantant les accions fixades al Pla d'acció d'acord amb la seva programació. Tot i així després dels dos primers períodes d'implantació, en cinc anys on hi ha hagut nombrosos canvis tals com modificació de normativa, canvis en l'estructura de la pròpia universitat, etc., s'ha detectat la necessitat de redefinir les accions pel tercer període 2007-2010, per tal de donar resposta a la situació present de la universitat. Aquest Pla d'acció i les actuacions que s'hi contemplen tenen l'objectiu de ser una eina pràctica que doni continuïtat a la gestió ambiental a la UAB, seguint criteris de sostenibilitat i de millora contínua. Tot això buscant sempre la implicació de tota la comunitat universitària per a que aquesta tingui un paper cabdal en la presa de decisions referents als diferents aspectes ambientals de la UAB. Dins del document s'ha inclòs un resum del procés d'Agenda 21 i del Pla d'acció vigent de la UAB...

Intervenció en educació per la sostenibilitat en centres preescolars a Nicaragua. Aplicació d'una Agenda 21 escolar

Garcia Parisi, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.58586%
Es presenta un cas d’intervenció en educació per la sostenibilitat en un centre de preescolar d’Estelí ( Nicaragua) que es duu a terme creant una Agenda 21 Escolar. El marc teòric de la investigació es recolza en l’educació per la sostenibilitat i el marc metodològic es recolza en el model d’ Agenda 21 Escolar de Barcelona, adaptant-ho a la realitat del país i del centre de preescolar concret. Els resultats destaquen: una millora de la qualitat ambiental , una promoció de nous hàbits més sensibilitzats cap al medi ambient, una millora de la participació de la comunitat educativa i una bona cohesió de l’equip docent a partir del procés de creació de l’A21 E. Seguint com a model l’ A21 E de BCN i un cop fetes les adaptacions corresponents i creades les activitats dinamitzadores l’aplicació de la A21 E en preescolars d’ Estelí és una intervenció en educació per la sostenibilitat satisfactòria .; Se presenta un caso de intervención en educación para la sostenibilidad en un centro de preescolar en Estelí (Nicaragua) que se lleva a cabo creando una Agenda 21 Escolar. El marco teórico de la investigación se basa en la educación por la sostenibilidad y el marco metodológico en el modelo de Agenda 21 Escolar de Barcelona...

Sostenibilitat i modalitats turístiques. Una anàlisi de casos a Catalunya

Torres Delgado, Anna; Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
37.710981%
El present article té com a objectiu exposar els resultats obtinguts de l’aplicació d’un sistema d’indicadors de sostenibilitat sociocultural, econòmica i ambiental en diferents municipis turístics de Catalunya (Salou, Naut Aran, Tarragona i Llavorsí). L’interès consisteix a avaluar la influència que exerceixen diferents modalitats turístiques (turisme de sol i platja, turisme de neu, turisme cultural i turisme d’esports d’aventura) en el grau de sostenibilitat turística dels municipis. Es tracta d’una aproximació metodològica a la identificació i quantificació d’impactes del turisme a escala local per valorar comparativament, a partir de l’anàlisi de casos, la sostenibilitat turística associada a cada modalitat.; El presente artículo tiene como objetivo exponer los resultados obtenidos de la aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental en diferentes municipios turísticos de Cataluña (Salou, Naut Aran, Tarragona y Llavorsí). El interés consiste en evaluar la influencia que tienen diferentes modalidades turísticas (turismo de sol y playa, turismo de nieve, turismo cultural y turismo de deportes de aventura) en el grado de sostenibilidad turística de los municipios. Se trata de una aproximación metodológica a la identificación y cuantificación de impactos del turismo a escala local para valorar comparativamente...